IBPS RRB Officer Scale-I 2018 Exam Pattern and Previous Year Cut Off

IBPS RRB Officer Scale-I 2018 Exam Pattern:

Preliminary

Mains

Sectional Cut off (State Wise) for IBPS RRB Officer Scale-I prelims

Reasoning: 8.25
Quantitative Aptitude: 7.0

State Cut Off (Gen)
Madhya Pradesh 49.75
Himachal Pradesh 52.25
Punjab 54
Odhisa 52
Jharkhand 52
Telangana 45.50
Rajasthan 52
Maharashtra 46.25
Karnataka 41.75
Chattisgarh 47.50
Gujrat 48.50
Uttar Pradesh 50.25
West Bengal 51.25
Bihar 52.25
Uttarakhand 56
Haryana 55
Karnataka 41.75
Tamil Nadu 42
Jammu and Kashmir 46.75
Andhra Pradesh 47.25

Final Cut off (State Wise) for IBPS RRB Officer Scale-I :

State/ UT Category
SC ST OBC UR
ANDHRA PRADESH 36.65 30.98 41.75 44.12
ARUNACHAL PRADESH NA NA NA NA
ASSAM NA NA 43.58 47.90
BIHAR 43.30 40.50 50.35 52.30
CHATTISGARH 37.98 34.10 44.60 47.80
GUJARAT 43.45 33.05 46.80 48.58
HARYANA 39.78 34.35 44.62 49.00
HIMACHAL PRADESH 41.72 36.68 45.00 48.92
JAMMU & KASHMIR 43.88 36.92 51.35 54.35
JHARKHAND 39.32 36.52 46.90 51.22
KARNATAKA 35.45 33.58 39.62 41.25
KERALA 36.48 28.08 43.32 46.20
MADHYA PRADESH 43.28 35.20 47.52 49.98
MAHARASHTRA 45.42 35.25 45.45 47.40
MANIPUR 37.42 40.00 41.30 41.30
MEGHALAYA 29.10 38.02 30.78 37.15
MIZORAM NA 36.42 NA 38.98
ODISHA 34.72 31.90 41.90 44.65
PUDUCHERRY NA NA 45.75 46.35
PUNJAB 38.28 26.80 45.42 49.30
RAJASTHAN 47.18 44.75 51.55 54.20
TAMIL NADU 42.15 32.90 46.15 46.95
TELANGANA 39.12 35.92 43.25 44.75
TRIPURA 40.55 32.72 38.78 45.18
UTTAR PRADESH 42.38 35.25 46.12 49.82
UTTRAKHAND 41.68 40.72 45.85 51.65
WEST BENGAL 39.20 34.58 41.05 45.98
NAGALAND NA 41.52 NA NA